En
Saturday, 29 November 2014 16:47

ارزيابی ويژگی های آنتی باکتريال محلولهای خوشبو کننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره (silver Nano particles بعنوان يک ماده ضدعفونی کنن )

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ارزيابی ويژگی های آنتی باکتريال محلولهای خوشبو کننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره )(silver Nano particles بعنوان يک ماده ضدعفونی کننده

مقدمه:

در اين طرح اثر باکتريسيدال محلولی با نام تجاری نيک رايحه مورد بررسی قرار گرفت که خوشبو کننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذارت نانونقره است

روش انجام طرح:

سوسپانسيون رقتهای مختلف(از رقت کامل تا512/1) از ماده مورد نظر تهيه گرديده و سپس در زمانهای مجاورت مختلف(5دقيقه تا 24 ساعت)  مورد بررسی قرار گرفت. سوشهای مورد استفاده شامل: Staphylococcus aureus  ،Pseudomonas aeroginosa ،Bacillus cereusبودند.از آنجا که محصول توليدی به صورت اسپری نيز عرضه می گردد ، تست کرير (Carrier test) براساس پروتوکل NF 72 281   انجام شد.

يافته ها:

غلظت کامل ذرات نانونقره(200ppm) اثر مطلوبی بر تمامی سوشهای باکتريايی داشته و افزايش مدت زمان مجاورت اين اثر مطلوب را شدت می بخشد ، که اين اثر در مقابل فرم اسپور دار باسيلوس سرئوس ضعيف تر از ديگر انواع باکتری های بود. تاثير ديگر مواد همراه چون معطرکننده، کاتاليزور هوا و خنثی کننده بو بر فعاليت آنتی باکتريال  چندان چشمگير نبود.

بحث ونتيجه گيری:

ذرات نانونقره دارای خاصيت پايداری در محيط ميباشند و از اين رو پس از هر بار استفاده، غلظت آنها در محيط افزايش می يابد. همچنین از مهمترين ويژگی های نانونقره عدم ايجاد مقاومت در باکتری های تحت اثر بوده و به نظر می رسد این محصول دارای تاثير مناسبی به عنوان يک ماده باکتری سيدال باشد

واژگان کليدی:

 ذرات نانو نقره ، باکتری سيدال ، خوشبو کننده 

Read 12480773 times

297 comments

نظر خود را درباره این مطلب بنویسید.

پر کردن قسمت های ستاره دار الزامیست.

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید