En
Saturday, 29 November 2014 16:56

بررسي آلودگي باكتريايي وسايل بيهوشي با روش رایج ضد عفونی اتاق عمل

Written by 
Rate this item
(0 votes)

                     بررسي آلودگي باكتريايي وسايل بيهوشي با روش رایج ضد عفونی اتاق عمل

چکیده

سابقه و هدف:

بيمارستان هميشه مكاني نيست كه بيماران در آن بهبود يابند بلكه گاهي بدليل عدم كنترل موثر عوامل بيماريزا ، باعث بروز يا تشديد عفونت ها يا بيماري ها در بيماران مي گردد. یکی از مراکز مهم بیمارستانی که با دستکاری سیتمهای مختلف بدن، زمینه بروز انواع عفونتهای بیمارستانی را فراهم می­سازد اتاق عمل و تجهیزات بیهوشی است که با سیستم تنفسی سروکار دارد. هدف این مطالعه، تعیین آلودگی میکروبی وسایل بیهوشی اتاقهای عمل بیمارستان مرادی رفسنجان بود.

مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی که در سال 1388 در اتاقهای عمل مرکز آموزشی درمانی مرادی رفسنجان انجام گردید،از تیغه های لارنگوسکوپ، ماسکهای حنجره، لوله های خرطومی و ماسکهای صورت موجود ،پس از شستشوی هفتگی و در صبح روز شنبه قبل از استفاده از وسایل، 244 نمونه جهت کشت میکروبی گرفته شد.

یافته­ها: نتایج حاصله نشان داد از مجموع 252 مورد نمونه گرفته شده ، 108 مورد ( 17/43% ) دارای آلودگی باکتریال بودند.استافیلوکوک 17/31% و قارچ 09/13%  بود.

نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاضر حاکی از میزان آلودگی وسایل بیهوشی متوسط تا بالاست که بیانگر ضعف در تاثیر مواد یا روشهای شستشو و گندزدایی وسایل بیهوشی است. البته با این نگرش که در این مطالعه میکروارگانیسمهایی مانند سودومونا و باسیلوس به دست نیامد.

واژه­های کلیدی:تجهیزات بیهوشی، آلودگی باکتریایی

Read 3217046 times

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید